Các hoạt động chung

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Ngày 09/11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được diễn ra hàng năm, thông qua các hoạt động hưởng ứng sẽ giúp nâng cao nhận thức và ý thức tượng tôn pháp luật trong toàn dân. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực của đơn vị, thiết thực chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của viên chức và người lao động trong Bệnh viện tham gia xây dựng, thực hiện các luật, văn bản pháp luật mới nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, đảm bảo Ngày Pháp luật thực hiện phát huy hiệu lực.