Danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt

Danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh

thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị

 


GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

          Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Quảng Trị;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

          Căn cứ Biên bản của Hội đồng thẩm định danh mục kỹ thuật Sở Y tế Quảng Trị ngày 10/01/2019;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phê duyệt Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị gồm 1359 kỹ thuật (có danh mục kèm theo).

          Điều 2. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết khi thực hiện các kỹ thuật được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy trình của Bộ Y tế.

          Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

   - Như Điều 3;

   - Lưu: VT, NVY.

 

 

                                                                                                   Xem Chi Tiết Danh mục khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện YHCT và PHCN Tỉnh Quảng Trị: